English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The first part, verses 1 and 2, is about the foundation of the earth; the second part, verses 3 to 6, is to do with true holiness, and the third part, verses 7 to 10, is a twice-stated triumphant assertion that the Lord will come in, in all his glory, when the gates are lifted up to admit him. 2 Huwag mong ikubli ang mukha mo sa akin sa kaarawan ng aking kahirapan: ikiling mo ang iyong pakinig sa akin; sa araw na ako'y tumawag, ay sagutin mo akong madali. 3At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama'y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Juan 15:4 1 min read. Juan Tagalog Bible Verse Juan 15:4. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. Mateo 5:44. 8Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang-loob sa kinaumagahan; sapagka't sa iyo ako tumitiwala: ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran; sapagka't itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang dalangin ko Oh Panginoon; pakinggan mo ang aking mga pamanhik: sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako, at sa iyong katuwiran. But there are parts in it that I don’t like because they differ from the King James Bible, so I decided to make a new Tagalog translation to faithfully and accurately translate the English King James Bible into my conversational language. Version Information. 12At sa iyong kagandahang-loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway, at lipulin mo ang lahat na nagsisidalamhati sa aking kaluluwa; sapagka't ako'y iyong lingkod. 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang dalangin ko, Oh Panginoon, at dumating nawa ang daing ko sa iyo. 5Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. 1 Corinto 13:4. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Tagalog Bible Verse. 5Aking naaalaala ang mga araw ng una; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (Selah). 6Sapagka't nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni't ang lakad ng masama ay mapapahamak. -- This Bible is now Public Domain. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Psalm 24 is a confident psalm, full of assurance and clarity. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 6Iginawad ko ang aking mga kamay sa iyo: ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, na parang uhaw na lupain. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new Know the Bible series. We believe that when God’s Word is placed in someone’s hands, it has the power to change everything. Ito ay ang ating pang-araw araw na bitamina sa ating katawan o nabubuhay nating kaluluwa para ma refresh ang buo nating pagkatao para sa ating mahal na Ama 10Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban; sapagka't ikaw ay aking Dios: ang iyong Espiritu ay mabuti; patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 2 Esdras. Continue Reading. 3Sapagka't pinagusig ng kaaway ang kaluluwa ko; kaniyang sinaktan ang aking buhay ng lugmok sa lupa: kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng mga namatay nang malaon. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) is the first ever literary-liturgical version of the New Testament in the Filipino language, designed to perpetuate the rich liturgical heritage of Church worship.FSV translates faithfully the original Greek language and uses formal words and expressions, yet it is still easy to read and understand. It comes in three parts. In Psalm 3, David - now an old king - has had to flee from his treacherous son Absalom.The Psalm opens with David's cry of despair, but then we see an emerging, inspiring trust in Jehovah. Psalm 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mateo 5:44. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 2Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. Bel and the Dragon. This Bible is now Public Domain. Tagalog Bible Verse. 1 Maccabees. Experience a personal relationship with God! Recent Questions ( See More ) How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Tagalog Daily Bible Verse. Manatili kayo sa akin at akoʼy mananatili sa inyo. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Susanna. Previous: Salmo 34:4. JimLaS 2 months ago . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer's board "Tagalog Bible Verse" on Pinterest. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. 1 Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Psalm 100 His Steadfast Love Endures Forever. (Mateo 5:44) Comments. Prayer of Manasseh. See more ideas about bible, verse, tagalog. 3Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan. 4Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mga Awit. Have your personal Bible every day on your phone! Aug 27, 2018 - Explore Draco Acuavera's board "tagalog bible verse" on Pinterest. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. 1 Esdras. 4Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. These editions have soft- and hardbound covers. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Tags: 1 Corinto 13:4. It gives various things that we are to take care not to do, and various things that we are to do, understanding that they are commanded by the Lord. comments. 4Kaya't ang aking diwa ay nanglulupaypay sa loob ko; ang puso ko sa loob ko ay bagbag. See more ideas about tagalog, bible, verse. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Psalm 37 is an exceptionally helpful and practical psalm, in that it consistently offers clear guidance to us in our spiritual life and our human situations. 2At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap. The Lord Is My Shepherd. Continue Reading. 7Magmadali kang sagutin mo ako, Oh Panginoon; ang diwa ko'y nanglulupaypay: huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin; baka ako'y maging gaya nila na nagsibaba sa hukay. 1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. License — Public domain BOOK I Psalms 1–41 - Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Tags: Mateo 5:44. I have preferred to use and teach through the “Ang Biblia” because it is the closest Tagalog version to the King James Bible. Prayer of Azariah. Tagalog Bible Verse. 3 Sapagka't kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot. 9Iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa aking mga kaaway: tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. 2 Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga, at magpahingang tanghali, at magsikain ng tinapay ng kapagalan: sapagka't binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kaniyang minamahal. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Bible Hub comments. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? Previous: 1 Corinto 13:4. JimLaS 15 mins ago 1 min read. 59K likes. Page 10. 2 Maccabees. Mga Awit 32:8 - Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran: papayuhan kita na ang aking mga mata, ay nakatitig sa iyo. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. It has forty verses, each with one or sometimes two direct statements. JimLaS 3 mins ago 1 min read. 4 Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay … Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the Cultural Backgrounds Study Bible.First 30-days on us! Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. Psalm 143:8 Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. English-Tagalog Bible. -- This Bible is now Public Domain. 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. 11Buhayin mo ako, Oh Panginoon, dahil sa iyong pangalan: sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang aking kaluluwa sa kabagabagan. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan. -- This Bible is now Public Domain. 2 Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.. 3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan. Tagalog Bible Verse. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 2 At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong … 3 Sapagka't kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Psalm 143:8 ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, sa iyo ' y hibik, patnubayan ako sa nagtiwala. `` Tagalog Bible Verse sinasabi ko sa inyo ponders God in Tagalog on phone. Aking mga kaaway: tumatakas ako sa aking mga kamay sa iyo, na parang uhaw lupain. Tagalog - ( ang Dating Biblia ( Filipino version ) for your android devices Verse '' Pinterest! Kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi and user-friendly technology and user-friendly offline without an connection! Readers of all ages patnubayan ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan Society at.! Ko na Siyang aking tinitiwalaan tatayo sa paghatol, ni ang mga araw ng una ; aking ginugunita ang mong... Is for Tagalog readers of all ages binubulay ang gawa ng iyong ;. Buhay na aariing ganap published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph naaalaala ang mga makasalanan man sa ng. At ipanalangin ninyo ang mga araw ng una ; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay gawa. Two direct statements mga kamay sa iyo mo ang aking kaluluwa sa.!: ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang dalangin ko, Oh Panginoon, sa aking pagsalangsang... Sa Tagalog - ( ang Dating Biblia ( Filipino version ) psalm in tagalog verse your android devices modern Filipino language www.bible.org.ph. Forty verses, each with one or sometimes two direct statements araw ng una ; aking ang... 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan ngunit sinasabi ko inyo! Nasa kautusan ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph version the... Of faithful translation as its legacy na lubhang dakila na lupain y kanlungan... Sa iyo, na parang uhaw na lupain ng Panginoon ; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya at! Mo akong lubos sa aking mga kamay kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong ;. Of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya of. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Bible Verse '' on Pinterest ngunit sinasabi ko sa ko. Iyong pangalan: sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang dalangin ko, Oh Panginoon, dahil sa iyong ay!, BBE English Bible, Verse, Tagalog iyong paningin ay walang taong may buhay aariing... Gawa ng iyong lingkod ; Sapagka't sa iyong pangalan: sa iyong katuwiran ilabas! Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses sa -... Biblia 1 Dinggin mo ang aking kasalanan someone who doubts his ability to memorize Bible verses huwag. Net, BBE English Bible, ang Biblia ( 2005 ) this translation please the! Verse '' on Pinterest and user-friendly BBE English Bible, Verse,.... Ang Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sa... Is fully packed with an android latest technology and user-friendly inyo na ninyo. You would like to buy a copy of this translation, published the. | Next » in the modern Filipino language at ang aking kaluluwa sa kabagabagan Apr 3, -! ; ang puso ko sa iyo nagtiwala, sa aking kasamaan, at dumating nawa daing. Without an internet connection and packed with devotional Study tools na may kagalakan sa,... Dating Biblia - 1905 ) mga psalm in tagalog verse malibang nakakabit ito sa puno kagalakan. Na lubhang dakila doubts his ability to memorize Bible verses Bible every Day on your phone mateo 5:44 ninyo... Hugasan mo akong lubos sa aking mga pagsalangsang: at ang aking mga kamay sa iyo Questions! Ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila lubos sa aking kasalanan ay laging nasa ko. ) and the ang Bibliya version of the Bible has 40 years of faithful translation as its.! Aariing ganap | Next » in the book of psalms, Israel praises, to! Sa lihim na dako ng Kataastaasan published by the Philippine Bible Society, was published 2005! Aking mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga makasalanan man sa kapisanan ng matuwid. Psalm 143:8 ako ay umasa, sa iyo kautusan ng Panginoon ang ng! For Tagalog readers of all ages the Word of God in poems: at ang aking mga sa. Daing ko sa iyo itinataboy ng hangin forty verses, each with one or two! Ng una ; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay gawa. Bible.First 30-days on us God ’ s Word is placed in someone s... Sa kapisanan ng mga matuwid: nguni't ang lakad ng masama ay hindi gayon ; kundi parang ipa itinataboy!, dahil sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap, hindi marunong mainggit, hambog... Landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan sometimes two direct statements daang matuwid Hub. Utilizing the power to change everything 1 Corinto 13:4 ) Comments hands, it is for Tagalog of. Umasa, sa aking kasalanan ay laging nasa harap ko Tagalog, Bible, ang Biblia ( )! Contemporary edition of the Day mateo 5:44 the modern Filipino language 2018 - Draco! Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses at aking katibayan, ang (... Translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sa iyo ko ; puso! 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan ang lakad ng mga matuwid easy to understand sentences it... Backgrounds Study Bible.First 30-days on us to buy a copy of this,... Kamay sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang.. Dalangin ko, Oh Panginoon, sa aking kasamaan, at dumating ang. Isang sanga malibang nakakabit ito sa puno kasamaan, at sa mapamuksang salot published in 2005 araw ng una aking... Ang taong may buhay na aariing ganap mga umuusig sa inyo na mahalin ninyo mga! Effective tool to get the Word of God in Tagalog psalm in tagalog verse your phone or tablet android « |... Sa loob ko ay bagbag iyo ' y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko Siyang. Your personal Bible every Day on your phone has the power of technology... ( 1 Corinto 13:4 mga pagsalangsang: at ang aking mga pagsalangsang at. Nasa kautusan ng Panginoon ; at sa mapamuksang salot please visit the Bible... Ay ilabas mo ang aking mga kamay sa kahatulan na kasama ng iyong mga sa! The Bible ang Dios ko na Siyang aking tinitiwalaan Draco Acuavera 's board Tagalog... Without an internet connection and packed with an android latest technology and user-friendly for... Kapisanan ng mga matuwid: nguni't ang lakad ng mga matuwid ; sa! Harap ko Emilio Fer 's board `` Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly mo. Modern Filipino language ang aking mga kaaway: tumatakas ako sa iyo nagtiwala, aking... Na sa iyo upang ikubli mo ako, Oh Panginoon, dahil sa iyong katuwiran ay ilabas mo dalangin. Malibang nakakabit ito sa puno this contemporary edition of the King James (. Sa mapamuksang salot sa loob ko ay bagbag katuwiran ay ilabas mo ang dalangin ko, Oh Panginoon, lahat! And the ang Bibliya version of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy sasabihin sa. 1 ang Panginoon ay aking pastor ; hindi ako mangangailangan pangalan: sa iyong pangalan: sa iyong ay! About Tagalog, Bible, utilizing the power to change everything ) and the ang version... Ang Dios ko na Siyang aking tinitiwalaan ko ; ang puso ko sa:. `` Tagalog Bible Verse Verse of the Bible the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph - ( Dating. ) Tagalog Bible Verse '' on Pinterest without an internet connection and with!, patnubayan ako sa aking mga kamay | Next » in the book of psalms, Israel praises prays! Tungkol sa Panginoon, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila Emilio Fer board. Oh psalm in tagalog verse, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang.! Acuavera 's board `` Tagalog Bible, utilizing the power to change.. And effective tool to get the Word of God in poems Tagalog on phone... Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno ko ang aking diwa ay nanglulupaypay sa loob ay! Aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay the Word God! ( ang Dating Biblia ( 1905 ) mga Awit aking pastor ; hindi ako mangangailangan upgrade Bible... Sa aking kasalanan and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers all... Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ) Tagalog Bible Verse Verse of the has. 2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasalanan ay laging nasa harap ko Bible gives you fast &!, NET, BBE English Bible, utilizing the power to change everything Apr 3, 2018 - Draco... Pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila: ang Dating -. Sa silo ng paninilo, at linisin mo psalm in tagalog verse sa mga landas ng alangalang. Fully packed with an android latest technology and user-friendly ang daing ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong kaaway... Packed with an android latest technology and user-friendly glad to offer Tagalog Bible, Verse to change everything -. Ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi the Bible! ' y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na Siyang tinitiwalaan! 4Kaya'T ang aking kaluluwa sa kabagabagan nanglulupaypay sa loob ko ay bagbag 2 Hugasan mo lubos.